วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 3 วันที่ 20  พฤศจิกายน 2555
 กิจกรรมการเรียนการสอน
 อาจารย์ให้ส่งงาน หน่วย "กระดุม" 
·                     ให้คำแนะนำแต่ละกลุ่มถึงหน่วยที่ทำมา
* การที่จะคิดกิจกกรมต้องดูพัฒนาการของเด็กว่าเหมาะสมกับกิจกรรมแบบไหน

         ( อ.นิตยา ประพฤติกิจ.2541:17. 79 )
1.                                    การนับ - เป็นศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรก
2.                                    ตัวเลข - ให้เด็กรู้จักตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.                                    การจับคู่ - ฝึกให้เป็นรู้จักสังเกตลักษณะ
4.                                    การจัดประเภท - ฝึกให้เด็กรู้จักสังเกตคุณสมบัติสิ่งต่าง ๆ
5.                                    การเปรียบเทียบ - มากว่า, สั้นกว่า, ยาวกว่า
6.                                    การจัดอันดับ - ใช้เรียงลำดับสูงต่ำ, สั้นยาว
7.                                    รูปทรงและเนื้อที่ - ทรงกลม  วงรี  สี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยม
8.                                    การวัด - ความยาว, ระยะทาง, น้ำหนัก
9.                                    เซต - จัดประเภท  รวมกลุ่ม
10.                            การทำตามแบบหรือลวดลาย - ฝึกการสังเกต
11.                            เศษส่วน
12.                            การอนุรักษ์ -  วัย 5 ขวบขึ้นไป - ให้เด็กมีความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษ์ เด็กบอกเหตุผลได้ เด็กเชื่อมโยงความคิดได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น