วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน


ครั้งที่ 4 วันที่ 27  พฤศจิกายน 2555
 กิจกรรมการเรียนการสอน
  •   อาจารย์ให้เขียนมายแม็ปหน่วยของตัวเองเป็นรายบุคคล คนละ1 วัน ใน 1 สัปดาห์
  •  อาจารย์อธิบายการทำมายแม็ปกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะมีการแตกกิ่งออกไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น