วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 12 วันที่ 22  มกราคม 2556
กิจกรรมการเรียนการสอน
  •    อาจารย์พูดเรื่องการอ่านงานวิจัย และให้นักศึกษาไปอ่านและทำความเข้าใจงานวิจัยที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยมาอย่างละเอียด
  •    อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกไปสอบสอน โดยสอนทีละคนคนละวันตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งอาจารย์ได้ให้คำแนะนำการสอนที่ถูกต้อง กลุ่มที่ได้ออกไปสอบสอนวันนี้มี 3 กลุ่ม ได้แก่
   1.กลุ่ม ขนมไทย


  2.กลุ่ม ข้าว

   
 3.กลุ่ม กล้วย
         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น