วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 6 วันที่ 11 ธันวาคม 2555

กิจกรรมการเรียนการสอน
  •  อาจารย์ให้ส่งงานแผนการสอนที่ส่งงานไว้จากอาทิตย์ก่อนหน้า
  •  สั่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
  • อาจารย์ให้ นศ. นำกล่องขึ้นมา แล้วตอบคำถาม
         * เมื่อเห็นกล่องจะนึกถึงอะไร
         * เมื่อเห็นกล่องแล้วจะทำเป็นอะไร
         * เมื่อเห็นกล่องแล้วจะทำอย่างไร ( สามารถเชื่อมโยงได้อย่างไร )

  • อาจารย์ให้ นศ. จับกลุ่มละ 10 คน แล้วให้นำกล่องที่นำมาช่วยกันต่อให้เป็นรูปร่างอะไรก็ได้โดยห้ามวางแผนหรือพูดคุยกันล่วงหน้า และอาจารย์จะถามกล่องของแต่ละคนว่าที่ได้วางกล่องใบไหนต่อจากเพื่อนแล้วคิดว่าจะต่อเป็นรูปอะไร
         จากนั้นอาจารย์ก็ให้เอากล่องมารวมกันอีกครั้งแล้วให้มีการวางแผนกันล่วงหน้าว่าจะต่อกล่องทั้งหมดภายในกลุ่มให้เป็นรูปอะไร โดยกลุ่มของดิฉันสามารุต่อกล่องออกมาได้เป็นรูป "ช้าง"
     - อาจารย์ให้ นศ. ทั้งหมดในห้องเรียนช่วยกันนำผลงานของแต่ละกลุ่มที่ทำ มาวางรวมกันให้เป็นอะไรก็ได้ตามความคิดสร้างสรรค์

               ดังนั้น  การสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ควรสอนเด็กก่อนอายุ 6 ขวบ เนื่องจากวัยก่อนนี้จะเป็นวัยที่เก็บเกี่ยวความรู้ สามารถรับรู้ และซึมซับได้ด้วยตนเองมากกว่าหลังอายุ 6 ขวบ เนื่องจากหลังจากนี้เด็กจะขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าตัดสินใจจะทำอะไรด้วยคัวเอง มักชอบเลียนแบบผู้อื่น วิธีการเรียนรู้ที่ดีเด็กจะต้องได้เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5  หู   ตา  จมูก  ลิ้น และกายสัมผัส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น