วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 10 วันที่ 8 มกราคม 2556

กิจกรรมการเรียนการสอน
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ปฐมวัย : สสวท.
 สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
                 คือ เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชิวิตประจำวัน
สาระที่ 2 : การวัด
                 คือ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาณ เงิน เวลา
สาระที่ 3 : เรขาคณิต
                 คือ รู้จักใช้คำในการบอกทิศทาง ตำแหน่ง และระยะทาง
                 รู้จัก จำแนกรูปเรขาคณิต และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการกระทำ
สาระที่ 4 : พีชคณิต
                 คือ เข้าใจรูปแบบและความสัมพันธ์
สาระที่ 5 : การวิเคาระห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
                 คือ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอ
สาระที่ 6 : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์


             หมายเหตุ -  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้แก่ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

           มาตรฐาน
 คือ สิ่งที่ทุกคนยอมรับ
       
    เกณฑ์ คือ  ตัวชีวัดที่เป็นตัวเลข และเป็นที่ยอมรับ และมีคุณภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น